Posts Tagged ‘ออกแบบบ้าน’

ใจความสำคัญสำหรับการรับสร้างบ้านคือฐานที่แข็งแรง

ในการจะปลูกบ้านหลังหนึ่งเราต้องมีที่ตั้งที่แข็งแรงและคงทน ซึ่งรากฐานนั้นก็คือ ส่วนที่ติดกับหัวไม้ค้ำยัน รองความหนักเบาจากเสาถ่ายสู่เข็ม ในการทำพื้นฐาน ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ ตั้งแต่การเลือกใช้ฐานรากตามสภาพของดิน เหมาะสมใช้วัตถุก่อสร้างตามตัวอย่าง วิศวกรรม โดยเอาจริงเอาจัง ไม่ตัดลดขนาด ปูนที่ใช้ทำรากฐานต้องใช้ปูนแปลน  ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าปูนฉาบ เพราะหากโครงสร้างรองรับ ทรุดตัวแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมากแก่บ้าน หรือตึกทั้งลำบากลำบนต่อการปรับปรุงด้วย มาตราส่วนของ ปูน : ทราย : ศิลา  เมื่อเราทำได้ที่จะสร้างรากที่แข็งได้แล้วก่อนจะทำงานขั้นถัดไปต้องเช็คให้ละเอียดละออซะก่อนจะปฏิบัติงานขั้นอื่นๆ

ต่อไปก็จะเกิดเรื่องของงานฉาบปูนที่กำแพงทุกสิ่งสรรพจะรวมไปตั้งแต่ก่อนจักรับสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้ว ซึ่งฝานั้นเรียกได้ว่าเป็นหนังของบ้านโดยกำแพงข้างนอกจะคอยรักษาตัวเรือนจากความผันแปรของ สภาพอากาศ ไม่ว่าร้อน หนาวเย็น แดด ลม ฝนฟ้าก็ตาม ผนังภายใน จะมีการแบ่งส่วนใช้สอยต่าง ๆ ในบ้าน ให้เป็นสัดส่วน ตามการใช้สอย ฝาผนังภายในบ้านนั้นมีทั้งกำแพง ที่ปฏิบัติภารกิจเป็นแปลน หรือไม่ที่เราเรียกว่า ฝารองรับความหนักเบา คือเสาที่ยึดยาว ออกไปเป็น ฝาโน่นเอง ฝาชนิดนี้จึงมีมูลค่าค่อนข้างจะแพงกว่า ฝาปกติ ส่วนฝาอีกประเภท เป็นฝาผนังที่นิยมใช้กันอยู่ทั่วไป เป็น ฝาที่มิได้ดำเนินการรับน้ำหนัก หรือมิได้ปฏิบัติเป็นแบบแผนผัง

ถ้าเรารับสร้างบ้านของผู้ซื้อมาแล้วแต่มิได้บวกลบคูณหารหรือคาดการณ์ไว้ก่อนอาจจะเป็นเหตุให้คลาดได้เช่นเดียวกันนะจ้ะ…